Waar staan wij voor?

Openbare Basisschool

Onze school is de enige school in Schelluinen en is daarom een echte openbare school die verbinding zoekt met het hele dorp. We zijn toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van een godsdienst of levensbeschouwing.

Wij willen een veilige en beschermde leefomgeving bieden. De missie van onze school is 'Samen Leren, Samen Leven". Dit brengen wij dagelijks met de leerlingen in de praktijk. De betrokkenheid van de ouders bij de school stellen wij zeer op prijs.

Naam en korte geschiedenis van de school

De school ligt in de dorpskern Schelluinen en maakt deel uit van de gemeente Molenlanden. Sinds 1 augustus 1997 is de school gefuseerd met de openbare school in Giessenburg en als fusienaam is gekozen: O.B.S Het Tweespan te Giessenburg en Schelluinen. Het oudste gedeelte van de school dateert van 1899, maar het gebouw is sindsdien wel een aantal keer verbouwd, vergroot en gemoderniseerd. Het Tweespan beschikt over vijf leslokalen met in elk lokaal een digitaal schoolbord. Daarnaast is er een kleuterspeelzaal, een multifunctionele ruimte, een bibliotheek en zijn er diverse ruimten waar we apart met leerlingen kunnen werken.

De school heeft twee schoolpleinen. Het achterplein is de ruimte waar we 's morgens en 's middags de leerlingen ontvangen. De leerlingen uit de bovenbouw houden hun pauze ook op dit plein. Het kleine voorplein wordt gebruikt als speelruimte voor de kleuters en voor de pauzes van de onderbouw. 

Vanaf de kleuterleeftijd maken we onze leerlingen al vertrouwd met het gebruik van digitale moderne hulpmiddelen. We werken met laptops en I-pads. Met ingang van het schooljaar 2016 - 2017 werken we vanaf groep 4 met Snappet. Met dit progromma verwerken de leerlingen een gedeelte van de lesstof digitaal waardoor er meer directe feedback ontstaat en de leerkrachten intussen hun aandacht kunnen geven aan de instructie en begeleiding.

Slimfit

Met de ingang van het schooljaar 2016 - 2017 werkt OBS Het Tweespan op een andere wijze met de leerlingen. We hebben Units gecreëerd waarin meerdere groepen werken met meerdere leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de groep die instructie krijgt de aandacht heeft van de leerkracht, maar ook de groep die de stof aan het verwerken is altijd kan rekenen op begeleiding. De Co-teachers in deze Units versterken elkaar. Ook hier komt ons schoolmotto tot uiting: 'Samen Leren, Samen Leren Leven.'

Gedragscode

Iedere medewerker van onze basisschool heeft een voorbeeldfunctie. Ieder moet zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid binnen de functie en draagt dit ook uit, in gedrag en kleding. Gedragsregels vormen een leidraad voor gedrag, als preventiemiddel. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de gedragscode. Onder het kopje ´downloads´ kunt u de gedragscode vinden. Tevens hebben we een klachtenregeling. Ook deze is terug te vinden onder het kopje ´downloads´.