Ouderraad

Wat is de Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en vormt een schakel tussen de ouders en de school.

Wat doet de Ouderraad?

Zoals op iedere school heeft het Tweespan een ouderraad (OR). De OR wil de lagere schooltijd extra leuk maken voor de kinderen en organiseert en betaalt daarvoor het volgende:

· De komst van Sinterklaas op school inclusief een cadeautje of geld voor de surprise voor de hogere klassen

· De kerstviering: gezellige ontvangst voor de ouders, muziek, aankleding van de klassen voor het kerstdiner

· De paaslunch: al het eten en drinken en de volledige aankleding

· Het afscheid van groep 8 met een professioneel gemaakte film

· De bedankmiddag voor de hulpmoeders

· Een financiële bijdrage voor het schoolreisje: tussen de 5 en 15 euro

· Een financiële bijdrage van 25 euro per kind voor het tweejaarlijkse kamp

Om dit alles mogelijk te maken vraagt de OR voor ieder kind een vrijwillige ouderbijdrage van € 16,- per jaar. Dit is heel weinig vergeleken bij andere scholen en zeker niet kostendekkend voor alle activiteiten.

Om toch alles mogelijk te maken organiseert de OR jaarlijks een zomermarkt. De volledige opbrengst van de zomermarkt (de afgelopen jaren tussen de 4000 en 5000 euro) komt ten goede van de kinderen.

De helft van de opbrengst wordt gebruikt om alle eerdergenoemde activiteiten mogelijk te maken, de andere helft van de opbrengst mogen de leerkrachten besteden aan extra materiaal op school, bijvoorbeeld de strijdwagens voor de kleuters, laptops, leuk sport- en spelmateriaal, techniektorens, uitdagende puzzels, kortom; allerlei leuke en belangrijke dingen waar de school zelf geen budget voor heeft.

De Ouderraad is er niet om onderwijsinhoudelijke dingen te bespreken, en bemoeit zich niet met beleidsmatige zaken van de school.

Wij willen alle ouders die dat nog niet hebben gedaan met klem vragen om de vrijwillige Ouderbijdrage van € 16,- per kind over te maken op rekeningnummer NL 37 RABO 0353 3514 74. Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren).

Ook willen we alle ouders vragen om hulp bij het organiseren van de jaarlijkse zomermarkt. Deze wordt gehouden aan het eind van het schooljaar. Het wordt een echte dorpstraditie, heel gezellig, en de enige manier voor de ouderraad om de vrijwillige ouderbijdrage zo laag te houden!

Mocht je de OR willen komen versterken? Alle hulp is altijd welkom!

Wie zit in de Ouderraad?

Voor een overzicht van de leden van de Ouderraad kunt u naar onze 'downloads' pagina gaan. 

Vergaderingen

De ouderraad organiseert elk jaar een ouderavond. Zij geeft dan een kort verslag van de activiteiten in het afgelopen en lopende schooljaar. Tevens worden op deze avond nieuwe leden voor de ouderraad gekozen of worden zittende leden herkozen. De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en tijdens de rondvraag kunt u onderwerpen of vragen aan de orde stellen die u bezig houden. De directie geeft informatie over alles wat er aan extra activiteiten of bijzonderheden heeft plaatsgevonden het afgelopen schooljaar. Meestal wordt er na de pauze een gastspreker uitgenodigd. Minimaal vijf keer per jaar komen de ouderraad en een afvaardiging van de leerkrachten bij elkaar. Activiteiten die voorbij zijn worden geëvalueerd en activiteiten die gaan komen worden doorgesproken en voorbereid.

Financiën:

Voor de begroting van de ouderraad kunt u naar onze 'downloads' pagina gaan.